اخبار ورزشی » اوکی دیاریو: سیتی و اتلتیکو مشتریان مارکوس یورنته